Obchodní a reklamační podmínky

 

Obchodné a reklamačné podmienky

Často kladené otázky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP “) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť CYCOLOGY sro , IČO: 03496953, DIČ CZ03496953, so sídlom Pražská 608/109, 46601, Jablonec nad Niblo obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34765 ako predávajúci (ďalej len „ Spoločnosť “) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „ Kupujúci “).


Ďalšie informácie o Spoločnosti, prevádzkach a prevádzkovej dobe sú uvedené na webovej stránke www.cycology.cz v sekcii „Kontakt“.


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so Spoločnosťou alebo s ňou inak rokuje.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.


Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy (čl. II), Reklamačný poriadok (čl.XII) a Spôsoby dopravy (čl. X), a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Spoločnosti, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Spoločnosti alebo zmluvných partnerov Spoločnosti, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Spoločnosť oznamuje, že

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Spoločnosti, príp. povinnosť zaplatiť preddavok alebo obdobnú platbu, ak sa vyžadujú;
 3. ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom Spoločnosťou uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;
 4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 5. v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 (štrnástich) dní, ktorá beží, ak ide o
  i. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
  ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru
  iv. pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Spoločnosti, príp. môže využiť formulár odstúpenia pre odstúpenie od zmluvy na stránkach Spoločnosti;

 6. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  i. o poskytovaní služieb, ktoré Spoločnosť splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  ii. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli Spoločnosti ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  iii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
  iv. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  v. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;
  vi. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 7. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;
 8. spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;
 9. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Spoločnosti, pričom registrovaní užívatelia Spoločnosti majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;
 10. v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť cez písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na email uvedený na webových stránkach Spoločnosti v sekcii Kontakt.

III. Zmluva

1. Uzavretie zmluvy

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom Spoločnosťou tým, že požadované plnenie vloží do košíka, a to aj pokiaľ je registrovaným užívateľom Spoločnosti. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Spoločnosti, či už priamo na pobočke alebo po telefóne alebo pri emailovej alebo obdobnej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobe úhrady a potvrdením o prijatí objednávky Spoločnosťou, za prípadné chyby pri prenose dát Spoločnosť nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Spoločnosť bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcom zadaný email.

Takto uzavretá zmluva je záväzná. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Spoločnosti kúpnu cenu.

Spoločnosť si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Spoločnosť Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

Spoločnosť splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Spoločnosť vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Spoločnosť odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, akonáhle mu vec odovzdá dopravca.

Ak Spoločnosť dodá väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzavretá aj na prebytočné množstvo, ibaže ich Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Spoločnosť odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí Spoločnosť vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Spoločnosť vec na prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si Spoločnosť vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 50.000,- Kč vr. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Spoločnosť vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane Kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby.

3. Prechod nebezpečenstva škody

Vec je chybná, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných na užívanie veci.

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Spoločnosť spôsobila porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou Spoločnosť umožnila nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Spoločnosť škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet predlievajúceho vhodným spôsobom predať po tom, čo predlžujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana pretrváva s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

4. Zodpovednosť Spoločnosti

Spoločnosť zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Spoločnosť zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Spoločnosť alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
 2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie Spoločnosť uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;
 3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

 1. pri veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
 2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.

Pri spotrebnom tovare je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak však nie je na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

Jednotlivé lehoty bližšie sú upravené v Reklamačnom poriadku (v čl. XII).

Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je Spoločnosť zaviazaná, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 2. na odstránenie vady opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Spoločnosti, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Spoločnosti; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Spoločnosť vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Spoločnosť nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Spoločnosť nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti .

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Spoločnosť dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Spoločnosť odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak Spoločnosť neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Spoločnosti.

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Spoločnosti na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).

Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8.Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Spoločnosť zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IV. Odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru

1. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Spoločnosť umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webových stránkach spoločnosti, a spotrebiteľovi tak Spoločnosť potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpiť je možné tiež písomne, a to na adrese uvedenej na webových stránkach Spoločnosti v sekcii kontakt.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Spoločnosti obdržal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, Spoločnosť odporúča pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na príslušnú adresu Spoločnosti spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude odobratá v hotovosti.

Spotrebiteľ zodpovedá Spoločnosti iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplácania dobropisu v hotovosti môže Spoločnosť požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, Spoločnosť však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má Spoločnosť právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

2. Odstúpenie v ostatných prípadoch

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. To neplatí,

 1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;
 3. ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo
 4. ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Spoločnosti, čo ešte vrátiť môže, a dá Spoločnosti náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho ak je Kupujúcim právnická osoba a ak bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na pobočke Spoločnosti, potom príslušná čiastka bude odovzdaná iba osobám oprávneným konať za dotknutú právnickú osobu, tj štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

3. Výmena tovaru

Spotrebiteľ má možnosť využiť výmenu tovaru v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Spoločnosť umožňuje spotrebiteľovi výmenu prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára na výmenu tovaru v „ CYCOLOGY webovom asistente “ na webových stránkach spoločnosti, prostredníctvom ktorého si Spotrebiteľ vyberie iný tovar.

Pri výmene tovaru, zašle alebo odovzdá Spotrebiteľ Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odoslania požiadavky na výmenu tovaru, tovar, ktorý od Spoločnosti obdržal (pre tento odsek VOP ďalej len „pôvodný tovar“), a to na svoje náklady.

Pôvodný tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné výmenu vykonať, iba ak Kupujúci dodá pôvodný tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre výmenu pôvodného tovaru v uvedenej lehote, Spoločnosť odporúča pre urýchlenie vybavenia výmeny tovaru doručiť tovar na príslušnú adresu Spoločnosti spolu s priloženým sprievodným listom obsahujúcim číselnú identifikáciu formulára pre výmenu tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá Spoločnosti za zníženie hodnoty pôvodného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Výmena je možná za akýkoľvek iný tovar (pre tento odsek VOP ďalej len „vymenený tovar“) ponúkaný Spoločnosťou. Pokiaľ si Spotrebiteľ vyberie drahší vymenený tovar, rozdiel medzi cenami doplatí zvolenou formou platby (ďalej zhodne viď čl. IX. Platobné podmienky). V prípade výberu lacnejšieho vymeneného tovaru a vzniku nároku na vrátenie rozdielu Spoločnosťou, vráti tento rozdiel Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od vyplnenia a odoslania formulára na výmenu tovaru viď vyššie a odovzdanie/doručenie pôvodného tovaru Spoločnosti. Rozdiel bude uhradený rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba za pôvodný tovar.

V prípade preplácania rozdielu v hotovosti môže Spoločnosť požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.

Spôsob, cenu a podmienky dodania vymeneného tovaru volí Spotrebiteľ vo formulári na výmenu tovaru z dostupných možností (ďalej zhodne viď čl. X. Dodacie podmienky).

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany Spoločnosti sa použijú tieto zásady ochrany osobných údajov.

VI. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod Spoločnosti: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

VII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope www.cycology.cz sú vždy aktuálne a platné ceny, v slovenskej mene (EUR).

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné a/alebo dobierkové, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny pri produktoch sú uvádzané po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických situáciách teda môže v konečnom súčte všetkých zakupovaných produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, toto je dané práve v dôsledku zaokrúhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kúpnej ceny, je vždy uvedený v košíku Kupujúceho.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby, za ktorú predmetný tovar/službu Spoločnosť ponúkala bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom eshope, alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Spoločnosti. Spoločnosť v takom prípade Kupujúceho informuje o takej skutočnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VIII. Objednávanie


Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúca prijatie objednávky tovaru.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:


a. prostredníctvom elektronického obchodu Spoločnosti (ďalej len „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese info@cycology.cz ;
c. osobne prevádzkárni Spoločnosti;
d. telefonicky.

Objednávky priamo na pobočke je možné realizovať kedykoľvek v rámci otváracej doby tejto pobočky. Všetky telefonické objednávky tovaru je možné realizovať cez kontakty uvedené na webových stránkach spoločnosti, a to v pracovné dni – od 08:00 do 17:00 alebo sobotu – od 09:00 do 12:00.

Spoločnosť odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá od spôsobu dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka.

IX. Platobné podmienky

Spoločnosť akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri nákupe;
 2. platba vopred bankovým prevodom;
 3. platba cez internetové rozhranie (platobná brána GoPay)
 4. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - Kupujúci hradí navyše tzv. dobierkové);
 5. platba na faktúru so splatnosťou (len pre podnikateľov pri splnení podmienok),
 6. na splátky (iba v prípade, že Kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj );

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Spoločnosti, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Spoločnosť zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 1. osobný odber;
 2. zasielanie prepravnou službou – ČR

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb as ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Spoločnosti nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke Spoločnosti v sekcii „košík“.

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Spoločnosť alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Tovar zakúpený kupujúcim-právnickou osobou bude odovzdaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby či osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Tovar zakúpený kupujúcim-osobou samostatne zárobkovo činnou bude odovzdaný iba po predložení platného identifikačného preukazu (OP či cestovný pas).

Ak nebude tovar odovzdaný osobným odberom na pobočke a ak je tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je v čase okamihu kúpy platiteľa DPH, a je fakturovaný s 0% sadzbou DPH, potom musí byť miestom dodania adresa sídla alebo prevádzky uvedená v obchodnom, živnostenskom či obdobnom registri.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu uvedenú na webových stránkach spoločnosti v sekcii „kontakt“, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Spoločnosti. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Spoločnosti možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Súťaže a lehoty na vyzdvihnutie výhry

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži organizovanej Spoločnosťou, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do dňa uvedeného na darčekovom/výhernom poukaze. Nárok výhercu na výhru zaniká márnym uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi Čr. Ako záručný list obvykle slúži doklad o zakúpení (podrobnosti viď. čl.XII Reklamačný poriadok).

 

XII. Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru obstaraného od Spoločnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Spoločnosti potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

2. Záruka za akosť

Ako doklad o záruke vystavuje Spoločnosť ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho Spoločnosť poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Pokiaľ je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, Spoločnosť v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Spoločnosť zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu.

2.1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedenom na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

Lehota je:

 • pri novom (vrátane rozbaleného) tovaru 24 mesiacov;
 • pri zánovnom tovare 21 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar, ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);
 • pri tovare použitom 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či servisovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

Pri spotrebnom tovare je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak však nie je na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

Lehota končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala ao príslušný počet mesiacov neskôr. Dĺžka lehoty v mesiacoch je uvedená pri každom tovare v obchode predávajúceho a je dostatočne vyznačená na doklade o zakúpení.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.

V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • vec má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo na základe reklamy nimi vykonávané.
 • vec sa hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa.
 • vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predajca nepreukáže opak.

3. Záručné podmienky

3.1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť firemnej pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu ich vyznačiť v odovzdávacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť, alebo vždy je možné nahlásiť na e-mail uvedený na webových stránkach Spoločnosti. Ďalej Spoločnosť v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Spoločnosti možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže reklamáciu uplatniť na predajni predávajúceho. Na žiadosť kupujúceho je možné v rámci uplatnenia reklamácie objednať zo strany Spoločnosti zvoz tovaru tohto typu.

Ďalej je možné reklamáciu tovaru odoslať na adresu predávajúceho:


CYCOLOGY s.ro,

Pražská 608/109,

Jablonec nad Nisou

46601

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva).
Ďalej Spoločnosť odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

Taktiež Spoločnosť odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

3.3. Kompatibilita

Spoločnosť negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi Spoločnosti, výrobcom či dodávateľom neschválenými, súčasťami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita pri podobnom tovare obvyklá a ak nebol Spoločnosťou pri tovare výslovne uvedený tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom alebo nie je kompatibilný iba s uvedeným zoznamom.

3.4. Výluky

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, na čo je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 3. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4. poškodením tovaru či jeho časti a pod.,
 5. pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
 6. poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 7. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 8. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 9. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 10. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

Tieto obmedzenia neplatia, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a Spoločnosťou výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne ich možno očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklý spôsob použitia tovaru.

3.5. Testovanie závady

Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady Spoločnosť odporúča písomnú formu, čím sa rozumie aj elektronická komunikácia.

Ak bude reklamácia zamietnutá av prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe nutnej k jej vykonaniu. K vykonaniu platenej opravy je možné pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho, urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

Ak je kupujúci podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie kupujúci na vedomie, že je Spoločnosť oprávnená prefakturovať kupujúcemu náklady za diagnostiku vady a prípadnú dopravu podľa cenníka.

3.6. Odmietnutie prijatia do reklamácie

A. na znečistenie tovaru

Spoločnosť má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

4. Vybavenie reklamácie

4.1. Kupujúci - spotrebiteľ

Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.

Reklamáciu vrátane odstránenia vady Spoločnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

4.2. Kupujúci - podnikateľ

Ak je kupujúci-podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

5. Spoločné ustanovenia

Spoločnosť vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie Spoločnosť upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka zariadenia o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od dňa nasledujúceho po jej uplatnení do dňa, kedy bol kupujúci o vybavení informovaný.

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom na uplatnenie reklamácie a expresnej prepravy a ďalšie podobné. O preplatenie nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu najdlhšie však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr posledným dňom lehoty, bude predávajúcim účtované po jej márnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 20,- Sk vrátane DPH za každý deň omeškania.

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si Spoločnosť právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Pri výdaji tovaru či preplatení dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácia výnosov pochádzajúci z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať alebo preplatiť dobropis. Ak je kupujúcim právnická osoba, potom dôjde k výdaju tovaru alebo preplateniu dobropisu iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

6. Spotrebný materiál a minimálna životnosť

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť namiesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo v počte použití či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. Na úspešné uplatnenie reklamácie je nutné dodržať všetky uvádzané podmienky.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na vyššie uvedené skutočnosti, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

Životnosť je Spoločnosť povinná vyznačiť u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť sa tejto životnosti dovolávať.

7. Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknuté.

-----

XIII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu

Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Spoločnosť odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Spoločnosť pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Spoločnosti alebo elektronicky na www.cycology.cz .

pozor
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Podrobné nastaveniePovoliť všetkoOdmietnuť všetko