Obchodní a reklamační podmínky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP “) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť CYCOLOGY sro , IČO: 03496953, DIČ CZ03496953, so sídlom Pražská 608/109, 46601, Jablonec nad Nisom obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34765 ako predávajúci (ďalej len „ Spoločnosť “) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „ Kupujúci “).


Ďalšie informácie o Spoločnosti, prevádzkach a prevádzkovej dobe sú uvedené na webovej stránke www.cycology.cz v sekcii „Kontakt“.


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so Spoločnosťou alebo s ňou inak rokuje.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.


Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy (čl. II), Reklamačný poriadok (čl.XII) a Spôsoby dopravy (čl. X), a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Spoločnosti, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Spoločnosti alebo zmluvných partnerov Spoločnosti, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Spoločnosť oznamuje, že

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Spoločnosti, príp. povinnosť zaplatiť preddavok alebo obdobnú platbu, ak sa vyžadujú;
 3. ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom Spoločnosťou uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;
 4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 5. v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 (štrnástich) dní, ktorá beží, ak ide o
  i. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
  ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru
  iv. pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Spoločnosti, príp. môže využiť formulár odstúpenia pre odstúpenie od zmluvy na stránkach Spoločnosti;

 6. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  i. o poskytovaní služieb, ktoré Spoločnosť splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  ii. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli Spoločnosti ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  iii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
  iv. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  v. o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;
  vi. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 7. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;
 8. spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;
 9. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Spoločnosti, pričom registrovaní užívatelia Spoločnosti majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;
 10. v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť cez písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na email uvedený na webových stránkach Spoločnosti v sekcii Kontakt.

III. Zmluva

1. Uzavretie zmluvy

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom Spoločnosťou tým, že požadované plnenie vloží do košíka, a to aj pokiaľ je registrovaným užívateľom Spoločnosti. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Spoločnosti, či už priamo na pobočke alebo po telefóne alebo pri emailovej alebo obdobnej objednávke. Kým Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobe úhrady a potvrdením o prijatí objednávky Spoločnosťou, za prípadné chyby pri prenose dát Spoločnosť nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Spoločnosť bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcom zadaný email.

Takto uzavretá zmluva je záväzná. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Spoločnosti kúpnu cenu.

Spoločnosť si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Spoločnosť Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

Spoločnosť splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Spoločnosť vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Spoločnosť odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, akonáhle mu vec odovzdá dopravca.

Ak dodá Spoločnosť väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzavretá aj na prebytočné množstvo, ibaže ich Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Spoločnosť odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí Spoločnosť vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí Spoločnosť vec na prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si Spoločnosť vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 50.000, - Sk vr. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Spoločnosť vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby.

3. Prechod nebezpečenstva škody

Vec je chybná, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných na užívanie veci.

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Spoločnosť spôsobila porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou Spoločnosť umožnila nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Spoločnosť škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet predlievajúceho vhodným spôsobom predať po tom, čo predlievajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana predostáva s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

4. Zodpovednosť Spoločnosti

Spoločnosť zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Spoločnosť zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Spoločnosť alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
 2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie Spoločnosť uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;
 3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

 1. u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
 2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.

Pri spotrebnom tovare je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

Jednotlivé lehoty bližšie sú upravené v Reklamačnom poriadku (v čl. XII).

Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je Spoločnosť zaviazaná, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 2. na odstránenie vady opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Spoločnosti, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Spoločnosti; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Spoločnosť vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Spoločnosť nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Spoločnosť nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti .

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Spoločnosť dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Spoločnosť odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak neodstráni Spoločnosť vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Spoločnosti.

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Spoločnosti na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).

Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8.Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Spoločnosť zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dojatia veci do miesta určenia.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IV. Odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru

1. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Spoločnosť umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webových stránkach spoločnosti, a spotrebiteľovi tak Spoločnosť potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpiť je možné tiež písomne, a to na adrese uvedenej na webových stránkach Spoločnosti v sekcii kontakt.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Spoločnosti obdržal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, Spoločnosť odporúča pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na príslušnú adresu Spoločnosti spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude odobratá v hotovosti.

Spotrebiteľ zodpovedá Spoločnosti iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplácania dobropisu v hotovosti môže Spoločnosť požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, Spoločnosť však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sa s tovarom poskytujú darčeky, je darovacia zmluva medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzavretá s tdmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný. spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má Spoločnosť právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpnej a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

2. Odstúpenie v ostatných prípadoch

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

 1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;
 3. ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo
 4. ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Spoločnosti, čo ešte vrátiť môže, a dá Spoločnosti náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho ak je Kupujúcim právnická osoba a ak bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na pobočke Spoločnosti, potom príslušná čiastka bude odovzdaná iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, tj štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

3. Výmena tovaru

Spotrebiteľ má možnosť využiť výmenu tovaru v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Spoločnosť umožňuje spotrebiteľovi výmenu prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára na výmenu tovaru v „ CYCOLOGY webovom asistente na webových stránkach spoločnosti, prostredníctvom ktorého si Spotrebiteľ vyberie iný tovar.

Pri výmene tovaru, zašle alebo odovzdá Spotrebiteľ Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odoslania požiadavky na výmenu tovaru, tovar, ktorý od Spoločnosti obdržal (pre tento odsek VOP ďalej len „pôvodný tovar“), a to na svoje náklady.

Pôvodný tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné výmenu vykonať, iba ak Kupujúci dodá pôvodný tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre výmenu pôvodného tovaru v uvedenej lehote, Spoločnosť odporúča pre urýchlenie vybavenia výmeny tovaru doručiť tovar na príslušnú adresu Spoločnosti spolu s priloženým sprievodným listom obsahujúcim číselnú identifikáciu formulára na výmenu tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá Spoločnosti za zníženie hodnoty pôvodného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto novarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Výmena je možná za akýkoľvek iný tovar (pre tento odsek VOP ďalej len „vymenený tovar“) ponúkaný Spoločnosťou. Pokiaľ si Spotrebiteľ vyberie drahší vymenený tovar, rozdiel medzi cenami doplatí zvolenou formou platby (ďalej zhodne viď čl. IX. Platobné podmienky). V prípade výberu lacnejšieho vymeneného tovaru a vzniku nároku na vrátenie rozdielu Spoločnosťou, vráti tento rozdiel Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od vyplnenia a odoslania formulára na výmenu tovaru viď vyššie a odovzdanie/doručenie pôvodného tovaru Spoločnosti. Rozdiel bude uhradený rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba za pôvodný tovar.

V prípade preplácania rozdielu v hotovosti môže Spoločnosť požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Spoločnosť odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.

Spôsob, cenu a podmienky

 

pozor
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
Na vašem soukromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookie, aby mohol správne fungovať. Používaním našich služieb súhlasíte s ich používaním.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie